⭕ برای شروع آزمون پایه خود را انتخاب کنید ⭕

‼️ شماره داوطلبی : ” کد ملی به اضافه p در آخر ”

‼️ رمز عبور : “ 12345 ”

برای مثال کد ملی من 2051212567 می باشد پس اطلاعات ورود من :

شماره داوطلبی : ” 2051212567p ”

رمز عبور : “12345”

شماره های پشتیبانی انرژی نوین :

شماره اول : 09378682737  رضایی

شماره دوم : 09335648828  طبری