⭕ برای شروع آزمون پایه خود را انتخاب کنید ⭕

‼️ شماره داوطلبی : ” کد ملی به اضافه s در آخر ”

‼️ رمز عبور : “ کد ملی به اضافه s در آخر”

برای مثال کد ملی من 2051212567 می باشد پس اطلاعات ورود من :

شماره داوطلبی : ” 2051212567s ”

رمز عبور : “2051212567s ”

شماره های پشتیبانی انرژی نوین :

شماره اول : 09378682737  رضایی

شماره دوم : 09335648828  طبری