⭕ برای شروع آزمون پایه خود را انتخاب کنید ⭕

‼️ شماره داوطلبی : ” q + کد ملی”

‼️ رمز عبور : “ q + کد ملی ”

برای مثال کد ملی من 2051212567 می باشد پس اطلاعات ورود من :

شماره داوطلبی : ” 2051212567q ”

رمز عبور : “2051212567q”