‼️ دلیل اینکه خیلی از دانش آموزان در آزمون ها تراز خوبی کسب نمی کنند، این است که روز قبل از آزمون با حجم عظیمی از درس هایی مواجه هستند که در طی ۲ هفته یا بیشتر مطالعه کردند و در یک روز یا حتی کمتر نمی توانند همه آنها را مرور کنند. اهمیت مرور شب آزمون وقتی مشخص می شود که بدانیم، آزمونها نمای کوچکی از کنکور هستند و اگر نتوانیم دروس ۲ هفته خود را در یک روز جمع بندی کنیم، مسلماً دروس یک سال را نیز نمی توانیم در ۱ ماه مرور کنیم. 

=======================================

آزمون

رفع اشکال

پایه