استاد رضا بهشتی
مدرس شیمی گروه آموزشی انرژی نوین 💫
مدرس رتبه های برتر کنکور
مدرس فرزانگان و نمونه
یکی از هیات موسسین دبیرستان غیر دولتی استعداد برتر
یکی از هیات موسسین دبیرستان غیر دولتی پژوهندگان برتر
مدرس دپارتمان آموزشی شهرستان های آمل و نور
نویسنده کتاب جمع بندی شیمی ۲
نویسنده بیش از ۳۰ جزوه آموزشی مطابق با سبک جدید کنکور

=======================================

آزمون

کلاس آنلاین

پایه