استاد حسام حسن زاده👨‍💼
مدرس زیست شناسی گروه آموزشی انرژی نوین 💫

کارشناسی زیست شناسی جانوری .
مدرس رتبه های برتر کنکور .

=======================================

آزمون

کلاس آنلاین

پایه